ШКОЛСКИ ПРОГРАМ – ЗАДУЖЕЊА И МАТЕРИЈАЛИ ЗА СТРУЧНА ВЕЋА

Поштоване колеге,

Шаљемо вам сва задужења и материјале који су вам потребни за израду делова Школског програма за које су задужена стручна већа. Тако ћете их имати на једном месту.

Рок за слање програма је 20. јун 2022, али вас молимо да их, уколико завршите раније, одмах пошаљете на мејл Манди Живковић.

ЗАДУЖЕЊА ЗА СРУЧНА ВЕЋА

 1. ПРОГРАМИ СЕКЦИЈА ЧИЈА СЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРА ЗА НАРЕДНЕ 4 ГОДИНЕ (свако стручно веће за старије разреде треба да има најмање две секције) – табела је у 1. прилогу;
 2. ПРОГРАМИ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ПО РАЗРЕДИМА И ПРЕДМЕТИМА, допунска за све обавезне наставне предмете, за вештине само додатна настава у оквиру које се реализује припрема за такмичења – табела је у 1. прилогу;
 3. ПРОГРАМИ ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА за предмете српски језик, математика, историја, географија, биологија, физика и хемија) – табела је у 1. прилогу;
 4. ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

У 2. прилогу су програми слободних наставних активности које је направило Министарство (Животне вештине, Медијска писменост…) . По угледу на њих, треба прерадити наше програме, и то:

Драма – (један програм који ће се реализовати у 5. или 6. разреду) – СВ за српски језик;

Свакодневни живот у прошлости за пети разред  и  Свакодневни живот у прошлости за шести разред – СВ за друштвене науке;

Народне игре и плес (један програм који ће се реализовати у 7. или 8. разреду) – СВ за физичко васпитање;

Роботика (један програм који ће се реализовати у 7. или 8. разреду) – СВ за техничке науке;

Реч по реч (један програм који ће се реализовати у 7. или 8. разреду) – СВ за стране језике;

Мерење у природним наукама (један програм који ће се реализовати у 7. или 8. разреду) – СВ за природне науке;

Математичко логичко мишљење (један програм који ће се реализовати у 7. или 8. разреду) – СВ за математику.

Неке наше раније СНА смо изоставили јер већ постоје слични програми које је донело Министарство.

Програми СНА треба да садрже циљ, компетенције, исходе, теме, кључне појмове садржаја, упутство за дидактичко-методичко остваривање и оцењивање ученика. Молим вас да користите форму и исти тип табеле поменутих програма Министарства.

Иако их имате у програмима који вам служе као модел, ево набројаних свих компетенција које треба да унесете у програме (наравно, оне које се развијају одређеном слободном наставном активношћу):

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

 1. компетенција за учење
 2. одговорно учешће у демократском друштву
 3. естетичка компетенција
 4. комуникација
 5. одговоран однос према околини
 6. одговоран однос према здрављу
 7. предузимљивост и оријентација ка предузетништву
 8. рад са подацима и информацијама
 9. решавање проблема
 10. сарадња
 11. дигитална компетенција

У прилогу су и наши постојећи програми СНА које треба да прерадите.

Уколико имате идеју за неку нову слободну наставну активност, можете и за њу да одрадите програм.

 1. ВРЕМЕНСКО УСАГЛАШАВАЊЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА – прегледати табеле по разредима и, уколико се не слажу са важећим реформисаним програмима, одрадити поновно усаглашавање уз међусобну сарадњу међу стручним већима – у последњем прилогу су постојеће табеле.

Представници стручних већа у Активу за развој школског програма (Валентина В. Николић, Драгана Стојиљковић, Андријан Тасић, Сузана Ристић, Ивана Петровић, Виолета Милосављевић, Филип Клаин, Војкан Јовчић – зам. Иван Тасић, Мирослава Петровић – зам. Ирена Филиповић) координишу рад на деловима Школског програма које треба да одраде стручна већа, што значи да треба да се договоре са члановима свог већа ко ће који део посла одрадити.

Табелe допунска, додатна, секције, припремна

PROGRAMI SNA NOVI

ДРАМА

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ

НАРОДНЕ ИГРЕ И ПЛЕС

РОБОТИКА

Реч по реч

МЕРЕЊЕ У ПРИРОДНИМ НАУКАМА

Математичко логичко мишљење

Временско усаглашавање наставних садржаја из различитих предмета