Седнице

Седнице одељенских већа одржаће се 24. јуна 2019. у 8 часова.

Дневни ред:

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности;
 2. Анализа успеха и дисциплине ученика;
 3. Утврђивање закључних оцена, оцена из владања и успеха ученика ( за први разред – Утврђивање описних оцена ученика првог разреда);
 4. Похваљивање ученика;
 5. Утврђивање бројног стања ученика које треба упутити на поправни и разредни испит;
 6. Договор о организацији родитељских састанака.

 

Заказујем седницу Наставничког већа за 24. јун 2019. после седница одељенских већа и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја;
 3. Усвајање извештаја одељенских већа о успеху и дисциплини;
 4. Организација припремне наставе и поправних и разредних испита;
 5. Похваљивање ученика;
 6. Разно.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

NV, OV 24.jun