Обавештење – седнице

Све седнице се одржавају у издвојеном одељењу у насељу Девети мај.

Седнице одељенских већа одржаће се 4. фебруара 2019. у 9 сати.

Дневни ред:

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности у првом полугодишту;
 2. Утврђивање закључних оцена, оцена из владања и успеха ученика на крају првог полугодишта;
 3. Разматрање постигнућа ученика који раде по Индивидуалном образовном плану у првом полугодишту и предлози за евентуалну  ревизију ИОП – а;
 4. Анализа резултата социометриjског испитивања ученика (за 5. разред);
 5. Утврђивање наслова обавезног уџбеника немачког језика за наредну школску годину (за 7. разред);
 6. Разно.

Састанак Педагошког колегијума ће се одржати 5. фебруара 2019. године у 9.30.

Дневни ред:

 1. Анализа реализације наставних и ваннаставних активности у првом полугодишту;
 2. Анализа реализације угледних часова у првом полугодишту;
 3. Предлог организације наставе у Чокоту за наредну школску годину;
 4. Анализа реализације Школског развојног плана.

Заказујем седницу Наставничког већа за 5. фебуар 2019. године у 10 часова и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја у првом полугодишту;
 3. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о успеху и дисциплини  ученика на крају првог полугодишта;
 4. Утврђивање и одобравање предлога уџбеника немачког језика за 7. разред за наредну школску годину;
 5. Организација припремне наставе за завршни испит;
 6. Екскурзија осмог разреда;
 7. Извештај о безбедности – Тим за заштиту ученика;
 8. Учешће у пројектима;
 9. Разно.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Sednice februar