Седнице – обавештење

Одељенска већа ће се одржати у четвртак, 1. фебруара 2018. у 9 часова.

Дневни ред:

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности у првом полугодишту;
 2. Анализа успеха и дисциплине и утврђивање закључних оцена, оцена из владања и успеха ученика;
 3. Разматрање постигнућа ученика који раде по индивидуалном образовном плану и предлози за евентуалну  ревизију ИОП – а;
 4. Договор о организацији родитељских састанака.

 

Заказујем седницу Наставничког већа за петак, 2. фебруар 2018. у 9 часова и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја у првом полугодишту;
 3. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о успеху и дисциплини ученика у првом полугодишту;
 4. Анализа рада стручних већа и тимова Наставничког већа у првом полугодишту;
 5. Организација припремне наставе за завршни испит за ученике осмог разреда у другом полугодишту;
 6. Разно (подела анкета за родитеље, упутство за попуњавање обрасца о појачаном васпитном раду).

 

Родитељски састанци ће се одржати у понедељак, 5. фебруара 2018, и то:

 • у 17 часова за 5. и 7. разред и млађе разреде који су са њима у смени у Чокоту и насељу Девети мај.
 • – у 18 часова за 6. и 8. разред и млађе разреде који су са њима у смени у Чокоту и насељу Девети мај.

Издвојена одељења ће одржати родитељске састанке истог дана према сатници коју утврде руководиоци издвојених одељења.

Директор

Миљан Бојанић

(У прилогу је исто обавештење за огласну таблу)Sednice polugodiste