План припреме ученика за полагање завршног испита

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ
Часови одељенског старешине посвећени психолошкој припреми ученика за завршни испит одељенске старешине током школске године
Индивидуални разговори педагога и психолога са ученицима осмог разреда педагог, психолог током школске године
Правовремено информисање ученика о завршном испиту одељенске старешине, стручна служба током школске године
Правовремено информисање родитеља о припремама за завршни испит одељенске старешине током школске године
Прилагођавање редовне, додатне и допунске наставе захтевима завршног испита наставници током школске године
Прилагођавање начина тестирања ученика захтевима завршног испита наставници током школске године
Припремна настава за завршни испит наставници друго полугодиште
Пробни завршни испит наставници друго полугодиште
Анализа резултата ученика на пробном завршном испиту и информисање родитеља о њиховим постигнућима одељенске старешине друго полугодиште