Управа школе

Директор школе

direktor-m-bojanic

Миљан Бојанић

Директор руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и за успешно обављање делатности образовно-васпитне установе. Магистар је наука физичке културе. Ради у просвети од 1999. године. Аутор је више научних радова и методичког приручника за физичко васпитање. Ожењен је и отац је двоје деце.

Помоћници директора

Помоћник директора организује педагошки рад у школи и координира рад стручних актива и стручних органа школе.

Манди Живковић

dragana-lepovic-stefanovic

Драгана Леповић Стефановић

Професор је српског језика и књижевности. Аутор је стручних радова у области дикције и рецитовања и методичког приручника „Умеће рецитовања“. Мајка је једног сина.
Дипломирани је педагог. Национални је тренер је за инклузивно образовање и аутор семинара о оцењивању. Удата је и мајка двоје деце.
 

Секретар и шеф рачуноводства

 

 

mandi3 copy

Слађана Марјановић – СЕКРЕТАР
3b8f5-sekretarsladjana

Дејан Чупић – ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Послови секретара школе: врши израду нацрта Статута, колективних уговора, правилника и других општих аката; врши израду свих врста уговора; прати законе и друге прописе, указује на обавезе које проистичу из њих; прати примену Статута, колективних уговора, правилника и других општих аката; присуствује седницама органа управљања и активно учествује у њиховом раду; припрема писане материјале за седнице органа управљања, саставља предлоге одлука и решења и стара се о њиховој реализацији; обавља правно-техничке послове око избора за органе управљања школе; обавља послове вођења кадровске евиденције рада школе; обавља послове око спровођења јавних набавки заједно са административно-финансијском службом.
Послови шефа Рачуноводства: прати прописе и примењује законе у оквиру рачуноводства; рукује финансијским средствима у оквиру овлашћења из Закона о рачуноводству; одговара за законитости пословања и рада Рачуноводствене службе; води потребну документацију материјалног и финансијског пословања; припрема извештаје за органе управљања који се односе на финансијско и материјално пословање школе, и друге органе и институције које су надлежне да врше увид и контролу материјално-финансијског пословања; обавља све послове са банкама и одговарајућим службама Министарства и општине; врши израду статистичких и других извештаја; учествује у изради Плана jавних набавки и финансијског плана.
 

Финансијско-рачуноводствени радници

 

 

dragan snezana
Драган Гаћиновић, референт за административно-финансијске послове

 

Снежана Стевановић, референт за административно-финансијске послове
Ана Антић, референт за административно-финансијске послове