Остали закони и правилници

ЗАКОН О РАДУ

ЗАКОН О ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

ЗАКОН О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

ЗАКОН О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

ЗАКОН О ПЛАТАМА

ЗАКОН О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЊА

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА

ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ПРОСВЕТИ

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВЕ

КАТАЛОГ ГЕНЕРИЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИРАЊУ

ПРАВИЛНИК ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРАВИЛНИК О ЕВИДНЕЦИЈИ ИЗДАВАЊА ЈАВНИХ ИСПРАВА

ПРАВИЛНИК О ДИПЛОМАМА ЗА ИЗУЗЕТАН РАД УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања

Упутство о поступању у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу дрога у образовно васпитним установама

МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ УПОТРЕБЕ ДРОГА У РАДУ СА УЧЕНИЦИМAHits : 0