Образовање за права детета

Пројекат „Образовање за права детета“

 

Насиље током пандемије

Конвенција о правима детета

 

         Пројекат „Образовање за права детета“ реализује Ужички центар за права детета у сарадњи са организацијама цивилног друштва  и основним школама  у Србији, уз подршку Песталоци дечје фондације из Швајцарске. Наша школа је у овом пројекту од априла 2019. године.

        Пројекат је заснован на одредбама Конвенције о правима детета, посебно оним која се тичу права сваког детета да учи и информише се о својим правима и да зна да она морају бити поштована у свакој прилици. Зато је веома важно да права детета буду део образовања које се стиче у школи.

        Пројекат доприноси да:

  • Деца уче о својим правима у школи

  • Деца уживају своја права у школи. Важно је да школа:

– буде безбедно место где су деца заштићена од насиља и дискриминације;

            – буде место где су деца информисана о својим правима и одговорностима и активно учествују у свим   аспектима образовног процеса и живота школе;

             – предузима ефикасне мере ради осигурања доступности и квалитета образовања за сву децу.

        Активности пројекта су усмерене на:

  • креирање модела примене образовања о правима детета у редовној настави у одабраним основним школама у Србији;

  • јачање капацитета школа као институција и запослених у њима да поштују права детета у свом раду и примењују образовање за права детета;

  • оснаживање деце, родитеља и других чинилаца образовног система за активно учешће у промоцији и примени права детета у школама;

        Кључне  активности:

-тренинзи за наставнике о правима детета;

-тренинзи за чланове ученичких парламената о правима детета;

-примена образовања о правима детета у редовној настави у свим разредима основне школе – кроскурикуларни приступ;

-реализација акција ученичких парламената у циљу промоције права детета на нивоу партнерских школа;

-примена Индекса – Индикатора остварености права детета у образовању и унапређење права детета у школи;

-примена два креирана приручника о правима детета, и то за рад са наставницима и рад са ученичким парламентима;

Оцену из познавања Права детета неће нам дати учитељ или наставник, већ животне околности у којима се можемо наћи. Зато се Права детета не уче, него се живе, јер су она проистекла из потребе да деца уживају сигурност и безбедност, у сваком сегменту живота.

 projekat