Наставни план

Годишњи фонд часова обавезних и изборних предмета

Први циклус основног образовања и васпитања

ПРВИ РАЗРЕД

Ред.

број

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
нед. год.
1. Српски језик језик1 5 180
2. Српски као нематерњи језик2 2 72
3. Страни језик 2 72
4. Математика 5 180
5. Свет око нас 2 72
6. Природа и друштво
7. Ликовна култура 1 36
8. Музичка култура 1 36
9. Физичко и здравствено васпитање 3 108
У К У П Н О: A 19-21* 684-756*

 

Ред.

број

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ  
1 Верска настава/Грађанско васпитање3 1 36
2. Матерњи језик/говор са елементима националне културе 4 2 72
У К У П Н О: Б 1-3* 36-108*

 

У К У П Н О: A + Б 20-22* 720-792*

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми и активности

 

Ред.

број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПРВИ РАЗРЕД
нед. год.
1. Редовна настава 20-22* 720-792*
2. Пројектна настава 5 1 36
3. Допунска настава 1 36
4. Додатна настава    
5. Настава у природи** 7-10 дана годишње

 

 

Ред.

број

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

ПРВИ РАЗРЕД
нед. год.
1. Час одељењског старешине 1 36
2. Ваннаставне активности 6 1-2 36-72
3. Екскурзија 1-3 дана годишње

 

1.Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.

  1. 2. Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.
  2. 3. Ученик бира један од понуђених изборних програма.

4.Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм али није у обавези.

  1. 5. Пројектна настава је обавезна за све ученике.
  2. 6. Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта.

* Број часова за ученике припаднике националних мањина

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником.

 

ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
нед. год. нед. год. нед. год.
Српски језик 5 180 5 180 5 180
Математика 5 180 5 180 5 180
Свет око нас 2 72
Природа и друштво 2 72 2 72
Ликовна култура 2 72 2 72 2 72
Музичка култура 1 36 1 36 1 36
Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108
Енглески језик 2 72 2 72 2 72
УКУПНО (обавезни) 20 720 20 720 20 720
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ            
Верска настава/грађанско васпитање1 1 36 1 36 1 36
Народна традиција2 1 36 1 36 1 36
Рука у тесту2 1 36 1 36 1 36
Чувари природе2 1 36 1 36 1 36
Од играчке до рачунара2 1 36 1 36 1 36
УКУПНО (изборни) 2 72 2 72 2 72
УКУПНО (обавезни и изборни) 22 792 23 828 23 828

 

1 обавезни изборни предмет – ученик бира један од два понуђена

2 Школа је дужна да са листе изборних наставних предмета, поред обавезних изборних наставних предмета, понуди још три изборна, од којих ученик бира један предмет према својим склоностима.

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети

 

Ред.

број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
нед. год. нед. год. нед. год.
1. Редовна настава 22 792 22 792 22 792
2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36
3. Додатни рад 1 36
4. Настава у природи 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње

 

Напомена: Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда, у трајању од 7 до 10 дана, уз писмену сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика одељења. За ученике који не одлазе на наставу у природи школа је дужна да организује наставу.

 

 

Ред.

број

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
нед. год. нед. год. нед. год.
1. Час одељенског старешине 1 36 1 36 1 36
2. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72
3. Екскурзија 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње

 

 

 

Други циклус основног образовања и васпитања

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД
нед. год. нед. год.
Српски језик 5 180 4 144
Страни језик 2 72 2 72
Ликовна култура 2 72 1 36
Музичка култура 2 72 1 36
Историја 1 36 2 72
Географија 1 36 2 72
Физика     2 72
Математика 4 144 4 144
Биологија 2 72 2 72
Техника и технологија 2 72 2 72
Информатика и рачунарство 1 36 1 36
Физичко и здравствено васпитање 2 72 2 72
УКУПНО (обавезни) 23 828 25 900
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ        
Верска настава/Грађанско васпитање1 1 36 1 36
Страни језик2 2 72 2 72
Матерњи језик/говор  са елементима националне кутуре3 2 72 2 72
УКУПНО 3 – 5 108 – 180 3 – 5 108 – 180
УКУПНО (обавезни и изборни) 26 – 31 936 – 1008 28 – 33 1008 – 1080

 

1 – Ученик бира један од понуђених предмета

2 – Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа и изучава га до краја другог циклуса

3 – Ученик може да изабере овај предмет али није у обавези

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети

 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД
нед. год. нед. год.
Редовна настава 26 – 31 972 – 1080 28 – 33 1008 – 1080
Допунска настава 1 36 1 36
Додатна настава 1 36 1 36

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД
нед. год. нед. год.
Обавезне ваннаставне активности
Час одељењског старешине 1 36 1 36
Физичке активности 1,5 54 1,5 54
Хор/оркестар* 1-2 36-72 1-2 36-72
Слободне активности
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 36-72 1-2 36-72
Екскурзија До два дана годишње До два дана годишње

 

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД
нед. год. нед. год.
Српски језик 4 144 4 136
Страни језик 2 72 2 68
Ликовна култура 1 36 1 34
Музичка култура 1 36 1 34
Историја 2 72 2 68
Географија 2 72 2 68
Физика 2 72 2 68
Математика 4 144 4 136
Биологија 2 72 2 68
Хемија 2 72 2 68
Техничко и информатичко образовање 2 72 2 68
Физичко васпитање 2 72 2 68
УКУПНО (обавезни) 26 936 26 884
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ        
Верска настава/Грађанско васпитање1 1 36 1 34
Страни језик2 2 72 2 68
Физичко васпитање – изабрани спорт3 1 36 1 34
УКУПНО (обавезни изборни) 4 144 4 136
УКУПНО (обавезни и обавезни изборни) 30 1080 30 1020
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ4        
Информатика и рачунарство 1 36 1 34
УКУПНО (изборни предмети) 1 36 1 34
УКУПНО (обавезни, обавезни изборни и изборни) 31 1116 31 1054

 

1Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја другог циклуса.

2 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса .

3 Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године.

4Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета, понуди још најмање четири изборна предмета са листе , за сваки разред, од којих ученик бира један предмет, према својим склоностима, на почетку школске године.

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети

 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД
нед. год. нед. год.
Редовна настава 31 1116 31 1054
Допунска настава        
Додатна настава 1 36 1 34

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД
нед. год. нед. год.
Час одељењског старешине 1 36 1 34
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 36-72 1-2 36-72
Екскурзија До два дана годишње До три дана годишње

 

 

 

 Hits : 0