Обавештење – дневни ред седница

Седнице одељењских већа биће одржане у ИО Девети мај у среду, 11. јануара 2023. по распореду који је раније послат.

Дневни ред:

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности у првом полугодишту (са посебним освртом на реализацију часова допунске и додатне наставе, секција и слободних наставних активности);
 2. Утврђивање закључних оцена, оцена из владања и успеха ученика у првом полугодишту;
 3. Утврђивање описних оцена ученика првог разреда (за први разред)
 4. Разматрање постигнућа ученика који раде по Индивидуалном образовном плану, и предлози за евентуалну  ревизију ИОП – а;
 5. Припремне активности за организацију завршних испита (за осми разред).

 

Педагошки колегијум биће одржан у ИО Девети мај 13. јануара 2023. у 9 часова.

Дневни ред:

 1. Утврђивање плана школских такмичења;
 2. Усвајање нових предлога за ИОП-е.

 

Заказујем седницу Наставничког већа за 13. јануар 2023. у 10 часова у ИО Девети мај  и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Усвајање извештаја одељењских већа о остваривању предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности у првом полугодишту;
 3. Усвајање извештаја одељењских већа о успеху и дисциплини;
 4. Подела задужења за израду Извештаја о раду школе у првом полугодишту;
 5. Усвајање Анекса Годишњег плана рада;
 6. Оцењивање владања ученика – стручно усавршавање у установи;
 7. Разно.

Директор

Миљан Бојанић