Седница Наставничког већа и план активности за следећу недељу

Закакзујем седницу Наставничког већа за понедељак, 22. 8. 2022. у 9 часова у Чокоту и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Подела задужења за израду Извештаја о раду школе и Годишњег плана рада;
 3. Анализа уписа у средње школе;
 4. Извештаји са екскурзија и рекреативне наставе и предлози дестинација за следећу школску годину;
 5. Приказ и анализа календара образовно- васпитног рада за школску 2022/2023. годину;
 6. Подела часова и одељењских старешинстава;
 7. Формирање тимова Наставничког већа;
 8. Предлози за стручно усавршавање;
 9. Разно.

Истог дана, након седнице Наставничког већа, биће одржан састанак Педагошког колегијума са следећим дневним редом:

 1. Предлог слободних наставних активности и ваннаставних активности за следећу школску годину;
 2. Предлози за ИОП-е за следећу школску годину;
 3. Предлог додатне литературе за коришћење у настави за следећу школску годину;
 4. Разно.

У уторак, 23. 8. 2022. треба одржати састанке стручних већа у периоду од 9 до 12 часова (сатницу одређујете по договору са члановима СВ).

У среду, 24. 8. 2022. треба одржати састанке тимова у периоду од 9 до 12 часова (сатницу одређујете по договору са члановима тима).

И стручна већа и тимови треба да саставе извештаје о раду и испланирају рад за следећу школску годину.

Рок за достављање извештаја о раду стручних већа и тимова је петак, 26. 8. 2022.

Стручна већа такође треба да анализирају резултате завршног испита.

До краја недеље биће одржани и састанци руководства школе и стручне службе са одељењским старешинама по разредима према распореду који ће бити накнадно објављен.

 

Директор

Миљан Бојанић