Седнице

Састанак Педагошког колегијума одржаће се у четвртак, 30. јуна 2022. године у 9.00.

Дневни ред:

 1. Програми слободних наставних активности;
 2. Временско усаглашавање наставних садржаја.

Због 2. тачке дневног реда потребно је да свако одељењско веће млађих разреда  има представника на састанку, а када су у питању старији разреди – сваки предмет. Дакле, поред председника стручних већа, састанку треба да присуствују и:

Силвана Видојковић

Валентина Живковић

Ивана Илић

Љиљана Стојиљковић

Јелена Филиповић

Милена Биберовић

Виолета Милосављевић

Небојша Јовић

Ивана Петровић

Фили Клаин

Ирена Филиповић

наставник музичке културе

Седнице одељењских већа од  1. до 7. разреда одржаће се у четвртак, 30. јуна у 10 .00.

Дневни ред:

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности;
 2. Утврђивање закључних оцена, оцена из владања и успеха ученика;
 3. Утврђивање бројног стања ученика које треба упутити на поправни и разредни испит;
 4. Организација родитељских састанака.

Заказујем седницу Наставничког већа за четвртак, 30. јуна 2022. у  11.00 (односно по завршетку седница одељењских већа)  и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Анализа и усвајање извештаја одељењских већа о остваривању предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности;
 3. Анализа и усвајање извештаја одељењских већа о успеху и дисциплини ученика;
 4. Утврђивање бројног стања ученика које треба упутити на поправни и разредни испит;
 5. Похваљивање ученика;
 6. Анализа постигнућа на спроведеним такмичењима;
 7. Утврђивање предлога Школског програма за период од наредне четири године;
 8. Предлагање чланова Школског одбора из реда запослених за следећи мандатни период;
 9. Разно.

Директор

Миљан Бојанић