Састанци стручних већа и тимова

Током ове недеље треба одржати онлајн састанке стручних већа и тимова.

Обавезне тачке дневног реда за стручна већа:

  1. Усклађивање распореда писмених задатака, контролних и писмених вежби са новим Календаром образовно-васпитог рада (предлог термина, који ће се усклађивати на Педагошком колегијуму следеће недеље);
  2. Усклађивање плана рада стручног већа са  новим Календаром образовно-васпитог рада.

Обавезна тачка дневног реда за тимове:

  1. Усклађивање плана рада тима са  новим Календаром образовно-васпитог рада.

Корекције се врше само уколико има потребе.

Нове кориговане планове треба послати Манди и Гаги у петак, 11. 12. 2020. године, најкасније до 12 часова.

У прилогу је нови календар, као и трајање класификационих периода по новом календару које треба имати у виду приликом планирања.

Планове стручних већа и тимова имате у Годишњем плану рада на сајту школе.

Kalendar