Седнице

Седнице одељењских већа одржаће се у понедељак у ИО Девети мај  3. 2. 2020,  и то:

-млађи разреди – у 10.00

-5. разред – у 10.00  (па редом – 6, 7, 8. разред)

Дневни ред:

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности у првом полугодишту;
 2. Утврђивање закључних оцена, оцена из владања и успеха ученика (2 – 8. разред);
 3. Утврђивање описних оцена ученика (1. разред)
 4. Разматрање постигнућа ученика који раде по Индивидуалном образовном плану, и предлози за евентуалну  ревизију ИОП – а;
 5. Анализа резултата социометриjског испитивања ученика петог разреда (5. разред);
 6. Договор о организацији родитељских састанака;
 7. Разно – подела анкета за самовредновање.

 

_____________________________________________________________________________________

Заказујем седницу Наставничког већа за уторак, 4. фебруар  2020. у  9.30   у ИО Девети мај и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја;
 3. Усвајање извештаја одељењских већа о успеху и дисциплини ученика;
 4. Полугодишњи извештај о раду директора школе;
 5. Анализа рада актива и тимова Наставничког већа;
 6. Полугодишњи извештај о раду школе;
 7. Разматрање и усвајање Анекса 2 Годишњег плана рада;
 8. Организација припремне наставе за завршни испит у другом полугодишту;
 9. Разно – предлог оснивања хуманитарног фонда за запослене.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

OV NV januar 2020