08
NOV
2019

Обавештење – седнице

Седнице одељењских већа одржаће се у среду, 13. новембра 2019, и то

млађи разреди – у 11.30

 1. и 8. разред – у 12.00
 2. и 7. разред – у 12.30 (после завршених седница одељењских већа 6. и 8. разреда)

Дневни ред:

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности;
 2. Анализа успеха и дисциплине ученика;
 3. Евидентирање ученика којима је потребна додатна образовна, здравствена или социјална подршка;
 4. Договор о организацији родитељских састанака.

 

_______________________________________________________________________________

Састанак Педагошког колегијума одржаће се у четвртак, 14. новембра 2019. у 11.45.

Дневни ред:

 1. Усвајање предлога Одељенског већа за ученике који ће образовање стицати по ИОП-у;
 2. Предлог набавке стручне литературе и наставних средстава; предлози за уређење школског простора.

_____________________________________________________________________________________

Заказујем седницу Наставничког већа за четртак, 14. новембар 2019. у 12.15   и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја;
 3. Анализа успеха и дисциплине ученика – усвајање извештаја одељењских већа;
 4. Разматрање и усвајање Анекса Годишњег плана рада;
 5. Анализа резултата завршног испита;
 6. Презентација – Стандарди квалитета рада школе у областима: Планирање образовно-васпитног рада, Настава и учење, Образовна потигнућа ученика ;
 7. Упознавање са одредбама Правилника о сталном стручном усавравању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника;
 8. Информације о екскурзијама и рекреативној настави;
 9. Разно.

Оба дана (13. и 14. новембра 2019) часови ће у преподневној смени трајати по 35 минута.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

OV NV PK novembar 2019Hits : 23