Пројекти

Пројектна настава

 

Пројектна настава реализоваће се у првом и петом разреду у складу са новим наставним плановима и програмима и део су индивидуалних планова наставника.

У старијим разредима пројектна настава реализоваће се два пута у току школске године (по једанпут у полугодишту) кроз тематске недеље. Педагошки колегијум утврђује тему која се реализује кроз све наставне предмете, на редовној настави и кроз ваннаставне активности (презентације, трибине, квизови, радионице, изложбе  и слично).

Наставници за стручно  усавршавање планирају одлазак на конференције, информационе технологије као и учешће у е Twinning пројектима и пројектима који су предвиђени планом и програмом за 1. и 5. разред. Тако ће се пројекти радити са ученицима и млађих и старијих разреда.

Ове активности ће се радити не само кроз тематске недеље већ и током године и то на теме:

 • Инклузија и тематско планирање на часовима српског језика, француског језика и математике,
 • Употреба слободног софтвера у настави – коришћење софтвера код деце која раде по ИОП – у ( Gcompris, MSPower Point…)
 • Употреба ИКТ – у предметној настави итд.

Пројекти

 

Пројекат „2000 дигиталних учионица“

 

Пројекат „2000 дигиталних учионица“подразумева обуку за коришћење, и коришћење у настави дигиталних уџбеника и других наставних материјала. У нашој школи реализоваће га учитеља и наставника у првом и петом разреду.

 

Пројекат обезбеђује:

 

 • Неопходну технологију (рачунар-пројектор-доступан брз интернет)
 • Квалитетандидактички обликован интерактивни садржај који је тако припремљен да је наставнику веома користан, штеди време за припрему часа, повећава мотивацију ученика и доводи до бољих постигнућа.
 • Обученог наставника коме је рад у овако опремљеној учионици са овако организованим садржајима природно окружење.

 

 

Пројекат „Спорт у школе“

 

Пројекат „Спорт у школе“ који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а спроводи Савез за школски спорт Србије намењен је пре свега деци из социјално угрожених породица, деци с деформитетом, као и деци која имају лоше држање. Идеја пројекта је да се спорт приближи школској деци, да се упознају са спортским вредностима, као и да разноврсним спортским активностима развију координацију, покретљивост, прецизност, издржљивост, али и такмичарски дух.

У  програм Спорт у школи се укључују деца по слободном избору и то узраста првог, другог, трећег и четвртог разреда.

Током рада на часовима  Спорта у школе програмске садржаји су усмерени ка:

 • Стицању, усвајању и усавршавању  моторичких знања, умења и навика,
 • Развијању физичких способности и то првенствено  координације, прецизности, покретљивости, издржљивости
 • Програм је конципиран тако да се код деце развија осећај и потреба за дружење и заједништво – социјални развој.
 • У реализацији програма активно су укључени сви чланови групе, а делови програма су тако обликовани да сваком детету омогућава учешће у њему.
 • Игре су саставни део програма и метода рада, које имају задатак да увећају дечије задовољство и повећају њихову ангажованост на часу. Приликом примене игара водити рачуна о фер плеју.
 • Неговање такмичарског духа код деце је важна компонента укупног развоја личности. Посебно је важно да кроз такмичење науче да прихвате и пораз и победу и своје позиционирање у групи у периоду одрастања.

 

 

Циљеви и задаци

Стратегија развоја спорта у Републици Србији  је дефинисала општи циљ унапређења школског спорта и то да се „Унапреди систем спорта у предшколским, школским и високошколским установама“. Истим документом утврђене су мере за остваривање постављеног циља, које су дефинисане као „Стварање услова за задовољење потребе деце за игром и такмичењем без обзира на пол, узраст, расну, верску припадност или инвалидитет“.

На основу јасно дефинисаног општег циља постављени су циљеви Спорта  у школе, а то је да се разноврсним моторичким активностима, допринесе интегралном развоју деце, да се задовољи потреба деце за кретањем, да се  развија здравствена  култура у сврху очувања и унапређења личног здравља и здравља околине и стварању трајне навике да физичко вежбање и тренинг буде саставни део свакодневног живота. Применом средстава физичког васпитања и тренинга отвара се могућност за стицањем нових знања, вештина и навика потребних за усвајање нових моторичких активности.

У складу са општим и посебним циљевима, циљеви програма  Спорта у школи  су:

 • да се задовољи потреба деце за кретањем,
 • да се створе услови за дечију игру и само игру,
 • да се подстиче хармонични физички развој деце,
 • да се изгради навика за свакодневним физичким вежбањем,
 • да се развија и унапређује здравствена култура ради очувања здравља, повећања отпорности организма на утицаје савременог начина живота
 • да се развијају и унапређују моторичке и функционалне способности.

 

С обзиром на анатомско-физиолошке  карактеристике узраста деце и промене које се одигравају у организму деце, а у складу са циљевима  пројектовани су

 

З а д а ц и:

 • применом различитих средстава и метода физичког вежбања и тренинга, помагати оптималан раст и развој детета, утицати на развој моторичких способности с нагласком на координацију,  снагу, брзину, равнотежу, спретност, прецизност и издржљивост;
 • задовољити примарне мотиве детета, а посебно потребу за игром, кретањем и уводити децу у организовани систем за игру, такмичење и манифестације.

 

ПЛАН И ПРОГРАМ  СПОРТА У ШКОЛИ

 

ПЛАН   (2 часа недељно 64 годишње)

 

Р.бр. Област Годишњи фонд Примедба
1. Антропомоторички тестови   6 Два пута годишње.
2. Спорт у школама 54 Током  године 10 месеци
3. Резервно време   4 Излети и слично
  Укупно годишње: 64 32 радне недеље.

 

 

Пројекат „Стоп – сви на спорт“

 

И у овој школској години наша школа ће учествовати у реализацији пројекта « Стоп – сви на спорт«. Ово је спортско едукативни пројекат који организује Спортски савез Ниша у сарадњи са ПУ Ниш, Школском управом у Нишу, спортским организацијама Ниша и Учитељским друштвом Ниш.

Пројекат промовише спорт, фер плеј и позитивне друштвене вредности, а тематски обрађује борбу против насиља у спорту, вршњачко насиље, наркоманију и безбедност у саобраћају.

Све активности пројекта биће реализоване у складу са Годишњим планом рада Спортског савеза Ниша за овај пројекат, који ће накнадно бити достављен.

 

 

Пројекат „Покренимо нашу децу“

 

Стручно веће за разредну наставу планирало је наставак реализације овог пројекта.

 

Реализација  пројекта ,, Покренимо нашу децу” у нашој школи започета је секундарном обуком учитеља  одржаном  2.3.2017.године. Обуци су присуствовала 32 учитеља наше школе. Након обуке, сваки учитељ је добио приручник са предложеним моделима вежби за свакодневно петнаестоминутно вежбање са ученицима. Координатор пројекта је Силвана Видојковић.

Циљеви програма су:

 • промоција здравља и физичке активности у циљу смањења деформитета код деце од 1-4. разреда основне школе;
 • развијање компетенција наставника разредне наставе да применом Програма утичу на правилан психофизички развој деце;
 • унапређивање дидактичко-методичке компетенције наставника разредне наставе за програмирање и планирање програма вежби превенције код ученика од 1-4. разреда основне школе.

 

Пројекат „Ђак репортер“

 

Ђак репортер извештава о школским спортским такмичењима и догађајима, о навијањима, радионицама, спортским занимљивостима у својој школи, о спортским успесима школе и вршњака… Сви извештаји шаљу се у виду текста, ТВ прилога или фоторепортаже и објављују се на сајту, фејсбук и јутуб страници Савеза за школски спорт Србије. Најбољи текстови и фотографије/цртежи објављују се у магазину „Пламенко“ а ТВ прилози у емисији „Школски спорт“ која се емитује на РТС 1 каналу. Баш као и спортисти, и новинари ће се „такмичити“ током школске године. Најбољи текстови и ТВ прилози ће новинару, секцији и школи, донети вредне материјалне награде и боравак и извештавање са националних државних првенстава.

Тим ученика и ученица који су чланови новинарске секције, извештавају о свим школским спортским догађајима на нивоу своје школе и града.  О свим школским спортским такмичењима на свим нивоима (школском,- општинском, окружном, међуокружном и републичком),  О свим школским спортским догађајима, о навијањима, радионицама,- спортским занимљивостима на нивоу школе,  О историјату школског спорта у својој школи, спортским успесима школе и- занимљивим школским спортским секцијама,  Разговори-интервјуи са професорима који воде секције, ђацима који се- такмиче, директорима који причају о функционисању школског спорта у школама и са свима који раде на подручју школског спорта,  О осталим школским спортским темама…

Координатор пројекта у нашој школи је  Соња Марковић Томић.

 

 

Пројекат „Школа вежбаоница“

 

Пројекат „Школа вежбаоница“ омогућио је оспособљавање великог броја наставника за рад са студентима – будућим просветним радницима, али и обезбедио ученицима и наставницима савремена наставна средства и ИКТ опрему.

 

Начини остваривања програма образовања и васпитања у оквиру пројекта Школа вежбаоница у школској 2018/2019.години

 

АКТИВНОСТ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА РЕАЛИЗАТОРИ
Стварање оптималне средине  за учење Уређење школских дворишта ,  уређење учионица; доступност библиотеке, рачунарске и мултимедијалне учионице; израда индивидуално образовних планова за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању;праћење процеса учења и планирање успеха Одељенске старешине, предметни наставници, учитељи
Учење у фокусу Коришћење различитих метода приликом извођења наставе. Методе се бирају на основу спремности ученика за учење и  различитих стилова учења –  користе се методе кооперативног и активног учења, групни и тимски рад; ученици се уче  да уче, да развијају вештине и мотивацију за учење , усмеравају се да преузму одговорност за сопствено учење; негује се сараднички однос  наставника и ученика у процесу учења; оцењивање  има улогу не само процене тренутних знања и вештина већ улогу развоја даљег учења. Главни процес учења се одвија у школи кроз редовну, додатну, допунску наставу и ваннаставне активности.

Организовање и извођење огледно/ угледних часова.

Коришћење наставних средстава и материјала у настави чиме се повећава доступност и очигледност у настави.

Предметни наставници, учитељи
Приступ заснован на компетенцијама (знања, вештине, вредности, ставови) У школи се негује наставни приступ који активира ученике и подстиче их да самостално или у групи, комбинују, преиспитују и примењују све оно што знају о некој појави и то из различитих перспектива, из различитих углова, ослањајући се на садржаје које познају, укључујући и садржаје различитих предмета, трагајући за новим информацијама, откривајући начине и прилике да оно што су сазнали и научили примене у стварним ситуацијама – кроз  планирање школског програма; метода подучавања и учења; организацију рада у школи;  давање есеја, пројектних задатака,  тематски приступ учењу и настави, замена места( ученик у улози наставника), час ван учионице,  заједничко планирање на нивоу школских тимова, ван-школске активности       ( одлазак у позориште,биоскоп, музеј,на изложбу…), укључивање спољашњих стручњака. Руководство школе,  Стручна већа,

Предметни наставници и учитељи

Вршњачка подршка у учењу –  Ученици кроз наставни процес и ваннаставне активности имају  могућност да буду активни учесници у планирању, имплементацији и процењивању сопственог процеса учења и учењу својих вршњака.

-Могућност избора  садржаја који ће се учити (кроз вананаставне активности, учествовање у тематском планирању,осмишљавању рада секција, осмишљавање приредби)

-Ученици објашњавају једни другима најважније теме, главне ствари у лекцији.

-Ученици предају, креирају садржаје.

Вршњачки тим

Предметни наставници, учитељи, ученици

Тематско планирање и пројектна настава Повезивање информација и знања која ученик стиче на различите начине, из различитих извора и различитих предмета – остварује се тако што се садржаји наставе и предмета  организују у широке теме и тематске јединице (  видљиво у  годишњем и месечном планирању)

Тематска недеља ( на нивоу читаве школе ) – једна по полугодишту

Предметни наставници у оквиру наставе планирају да одређене садржаје обраде  осмишљавањем пројекта који ће се реализовати у одређеном периоду, а  резултати ће бити јавно презентовани на јавном часу.

Руководство школе, Стручна већа, предметни наставници, учитељи и ученици, родитељи
ИКТ као елемент писмености и педагогије У остваривању наставног процеса и процеса учења у школи  је обезбеђена могућност да ученици  користе и развијају вештине дигиталне писмености ( коришћење ИКТ-а у процесу учења – интернет, различите платформе за учење, мејл, различити медији, анимације, дигитални снимци, израда филмова, цртаних филмова, презентација..) Предметни наставници, учитељи, ученици
Диференцијација и индивидуализација Школа обезбеђује једнако право на квалитетно образовање за све ученике и једнак приступ образовању све деце  кроз прилагођавање наставних садржаја ученику и пружање одговарајуће и неопходне подршке омогућујући да сваки ученик може да учи, напредује и развија своје компетенције.

Нстава се организује узимајући у обзир различите склоности ученика (диференцијација)  и примерена је различитим особинама и потребама различитих ученика (индивидуализација). За ученика коме је потребна додатна подршка у образовању школа обезбеђује отклањање физичких  и комуникацијских препрека и зависно од потреба доноси индивидуални образовни план ( у школи се може, у зависности од потреба реализовати ИОП-1 (прилагођени план) , ИОП-2 (измењени план), ИОП-3 (обогаћени план).

Стручни тим за инклузивно образовање, Педагошки колегијум, предметни наставници, учитељи, родитељи
Начин вредновања постигнућа ученика (развој вештина самооцењивања, могућност оцењивања ученика кроз портфолио) Оцењивање  ученика се спроводи у вези са циљевима, исходима и стандардима  и континуирано је, правовремено и праведно и прати  напредак у учењу и овладавању вештинама, а с друге стране даје ученику повратну информацију о његовим личним постигнућима и знањима.

Ученици који се образују по ИОП-у (1или 2) оцењују се у складу са својим ИОП-ом.

У школи постоји могућност за оцењивање путем портфолија који израђује наставник или сам ученик- то је скуп докумената који на транспарентан начин даје повратну информацију и наставнику и ученику и његовом родитељу.; У школи се ради  и на  развоју  вештина самооцењивања ученика ( ученик процењује свој рад и рад својих вршњака, али и наставника и добија повратну информацију од наставника и од вршњака).

Предметни наставници, учитељи, стручна служба
Сарадња са факултетима и умрежавање са другим школама вежбаоницама Израђен је протокол за сарадњу школе и факултета. Постоји процедура за пријављивање и боравак студената у школи.

Постоји база ментора наше школе.

Радићемо на умрежавању са другим школама вежбаоницама,  развоју сарадње са факултетима и презентацији специфичности наше школе и присуству већег броја студената на часовима наставника ментора.

Руководство школе, координатор Развионице, наставници- ментори

 

 

Пројекат „Школа без насиља“

 

Активности  везане за овај пројекат постале су редовна пракса у нашој школи, а реализоваће се према плану Тима за безбедност и заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Вршњачког тима.

 Hits : 0